เป้าหมายหลัก

week2
วันที่ 18 พฤษภาคม  . 2558
กิจกรรมจิตศึกษาในช่วงเช้า ครูฟ้ามีกล่อง 1 กล่อง ให้นักเรียนตั้งคำถาม ในกล่องคืออะไร โดยมีเงื่อนไขตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น นักเรียนทุกคนตั้งคำถามจนถึงคนสุดท้าย จึงถามคำที่ตอบถูกเพราะอะไร
นักเรียนให้เหตุผลว่า  นำเอาคำถามที่เพื่อนๆตั้งมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จึงได้คำตอบที่ถูกต้อง จากที่ได้ทำกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทักษะ ในเรื่องการคิดตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์ การคาดเดา และการเชื่อมโยง วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์ O-NET จำนวน 10 ข้อ โดยแสดงวิธีทำ นักเรียนตั้งใจฝึกทำโจทย์ ข้อไหนที่ไม่เข้าใจพยามยามถามครู คาบวิชา PBL ครูฟ้าให้นักเรียนเลือกหัวข้อเรียนที่น่าสน โดยตั้งชื่อว่า เด็กเส้น หลังจากนั้นครูฟ้าให้เขียนแผนที่ความคิด หัวข้อสรุปองค์ความรู้ (ก่อนเรียน) หน่วยเด็กเส้น ช่วงเย็นประชุมผู้ปกครอง แจ้งวิถีโรงเรียนใหม่ ซึ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี และประชุมครูใหม่ ได้แนวคิดการปรับตัว มากขึ้นรู้วิถีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองมากขึ้น

 19 พฤษภาคม พ. 2558
ช่วงเช้ากิจกรรมจิตศึกษา นักเรียนได้เดินสำรวจความเปลี่ยนแปลงหลังโรงเรียน เมื่อเดินสำรวจเสร็จมีนักเรียนบางแยกไปดื่มน้ำก่อนเพื่อนๆ ทำให้เพื่อนๆรอ ครูฟ้าจึงแยกนักเรียนที่ทำผิดกติกา มาถามเหตุผล หลังจากทำความเข้าใจเสร็จ จึงเข้าห้องเรียนวิชา PBL  งานที่ให้ทำคือ ทบทวนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ในหน่วยเด็กเส้น  วิชาภาษาอังกฤษ ครูสังข์ ได้พูดถึงเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในการเรียนและการทำงานในอนาคต ในชั้นเรียนได้รับหมอบหมายให้ดูแลพี่วิว ซึ่งพี่วิวจะมีสมาธิในการทำงานสั้น ซึ่งตอนแรกๆที่ได้ดูแลพี่วิว มีคำถามว่าจะทำอย่างไรให้เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจได้ จึงได้ทดลองด้วยวิธีต่างๆ พยายามดึงสมาธิเขาให้มาจดจ่ออยู่กับงานให้ได้ คอยเตือนเวลาที่เขาเผลอหลุดสมาธิไป ในวันนี้ถือว่า พัฒนาได้ดีขึ้นกว่าทุกวัน 20 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ได้รับมอบหมายงานให้เก็บขยะตามไหล่ทางจากหน้าโรงเรียนไปจนถึงบ้านกวางงอย นักเรียนทุกคนต่างช่วยกันอย่างขยันในการเก็บขยะ เมื่อกลับมาถึงห้องเรียนครูฟ้าได้ถามความคิดเห็นจากนักเรียนว่าได้อะไรบ้างจากการไปเก็บขยะ ทุกคนต่างตอบด้วยคำตอบที่หลากหลาย และเป็นคำตอบที่ทำให้ทุกคนมีความภูมิใจในตนเองที่ได้ทำความดี ในช่วงบ่ายของวันนี้มีกิจกรรมเลือกชุมนุม โดยในช่วงชั้นที่สอง มีทั้งหมด 7 ชุมนุม นักเรียนทุกคนต่างเลือกชุมนุมที่ตัวเองอยากเรียน แต่ส่วนมากเด็กนักเรียนผู้ชายจะเลือกชุมนุมกีฬา

21 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษา นักเรียนได้ฝึกทำโยคะ ฝึก 3 กระบวนท่า คือ ท่ายืน ท่านั่งและท่านอน เป็นการฝึกความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ ฝึกสมาธิและสร้างความผ่อนคลายให้กับสมองและร่างกาย วิชาภาไทย ครูแป้งมีบทความให้นักเรียนได้อ่าน และตีความหมายจากบทความที่ได้อ่าน หลังจากนั้นอ่านเสร็จนักเรียนแต่ละต่างแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองได้อ่านบทความ ชั่วโมงคณิตศาสตร์นักเรียนได้พักเบรกเกินเวลาเป็นครั้งแรกครูฟ้าจึงเตือน ห้ามไม่ให้มีครั้งที่สอง ถ้ามีครั้งที่สองต้องคุยกัน ในช่วงเวลาที่นักเรียนคุยกัน ครูฟ้าเก็บเด็กโดยการ ให้ปรบมือ และให้ข้อคิดหลังจากทำความเข้าใจกันเสร็จ ต่อมานั่งวงกลมถามความเข้าใจเรื่องที่ได้เรียนผ่านมาเป็นการทบทวนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และฝึกทำโจทย์ข้อสอบ O-NET  ช่วงบ่ายให้นักเรียนได้อธิบายความเข้าใจ PBL  black board shard นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาน และแบ่งหมวดหมู่หัวข้อในอยู่ในหมวดเดียวกัน (ดูหัวข้อที่อยากเรียน และช่วยกันขมวดความคิด จะเรียนหัวข้อใดก่อน) จากนั้นแยกย้ายทำงานเป็นกลุ่ม ชั่วโมงพละใน Quarter 1 เรียนวอลเล่ย์บอล เนื่องจากยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนจึงให้นักเรียนเตะฟุตบอลแทน

22 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษา ครูฟ้าถามนักเรียนเรื่อง PBL ในวันที่ผ่านมา หลังจากนั้นแจกกระดาษ A4 คนละ1 แผ่น ให้วาดกรอบ เกี่ยวกับเรื่องเส้น เผื่อใช้เขียนในชั่วโมง PBL หลังจากวาดรูปเสร็จแต่ละคนได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองวาดให้เพื่อนๆฟัง ชั่วโมงวิชาภาษาไทย ครูแป้งถามนักเรียนว่าอ่านหนังสือเล่มสุดท้ายชื่ออะไร ครูแป้งได้เอาหนังสือมาให้นักเรียนดู และถามต่อไปว่าเนื้อหาเป็นแบบใด ชื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไร ความแตกต่างของหนังสือเป็นแบบใด ครูแป้งได้ให้งานกับนักเรียนโดยให้อ่านนิทานแล้วย่อความในชั่วโมง หลังจากนั้นนักเรียนได้เล่านิทานที่ตัวเองได้อ่านตามความเข้าใจของตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟัง ชั่วโมงภาษาอังกฤษ นักเรียนเสียงดังครูฟ้าให้นักเรียนร้องเพลง ความเกรงใจแบบไม่มีเสียง ทำให้เสียงเงียบลงไป ครูสังข์ได้เปิดวิดิโอหนังสั้นภาษาอังกฤษให้นักเรียนดู และหลังจากนั้นครูสังข์ได้ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบอก จำนวน 30 คำ ช่วง Body Scan ครูฟ้าให้นักเรียนทำงานที่ค้างไว้ในตอนเช้า โดยทำงานแบบไม่มีเสียง หลังจากนั้น นั่งวงกลมทบทวน       PBL ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ถามปัญหาในการเรียนตลอดสัปดาห์ ถามวิธีการแก้ไขปัญหา และถามความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียนในสัปดาห์นี้

1 ความคิดเห็น: