เป้าหมายหลัก

week11


เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 11 : นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนของตนเอง และสามารถประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome6
11

17 - 21
มี..
2557
โจทย์ การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
คำถาม
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
- ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาโครงงาน “Kingdom of Thailand” มีอะไรบ้าง
- นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริงอย่างไรได้บ้าง
- ข้อดีและข้อควรปรับปรุงในการเรียนรู้โครงงาน “Kingdom of Thailand ” มีอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Hot Warm Cool Cold สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา
สื่อ/บรรยากาศ
- ชิ้นงาน
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม
นักเรียนระดมร่วมกันเพื่อตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (Brainstorms)
ใช้ นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในสมุด
วันอังคาร
ใช้ นักเรียนถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
ชง ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดต่อความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาโครงงาน Kingdom of Thailand มีอะไรบ้าง
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด(Round Rubin)
ใช้
นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
วันพุธ
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมทั้งสัปดาห์ร่วมกัน แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติม “ข้อดีและข้อควรปรับปรุงในการเรียนรู้โครงงานมนุษย์ต่างดาวครองจักรวาลมีอะไรบ้าง”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความรู้สึกโดยผ่านการใช้เครื่องมือคิด (Hot Warm Cool Cold)
ใช้
- นักเรียนประเมินตนเอง
- นักเรียนสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 11


ชิ้นงาน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping หลังเรียน
- สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ที่ 11
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็น
- ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
ความเข้าใจ
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- รู้สิ่งที่ตนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพของตน
2.ทักษะการเรียนรู้
-
มีเป้าหมายในการทำงาน มีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจ ความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้หลังเรียน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และและการตอบคำถามสิ่ที่อยากเรียนรู้
หลังเรียน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และและการตอบคำถามสิ่ที่อยากเรียนรู้
3.ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ 4/2556
- มีความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภาพรวมโดยสามารถอธิบายหรือบรรยายได้ว่าตนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีอะไรที่ทำได้ดีแล้วหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
- มีจิตนาการในการสรรค์สร้างชิ้นงานต่างๆและลงมือทำชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์
4.ทักษะการแก้ปัญหาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น