เป้าหมายหลัก

week1

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมรับฟังการอบรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
            กิจกรรมจิตศึกษา  โดยการต่อเมล็ดยางพาราให้เป็นรูปตัวอักษรที่เป็นชื่อตัวเองโดยให้เป็น ชื่อเล่นหรือชื่อจริงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หลังจากต่อเสร็จ ผู้เข้าอบรมแต่ละคน ต้องได้เล่าให้เพื่อนฟังว่า อักษรที่เราต่อ เป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริง ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีตัวอักษรใดบ้าง หลังจากทุกคนพูดเสร็จ ครูต๋อย ให้ผู้เข้าอบรมต่อเมล็ดยางพาราเป็นรูปอะไรก็ได้ ตามจินตนาการของเรา เมื่อต่อเสร็จ ทุกๆคน ได้แต่งนิทานที่เกี่ยวข้องกับรูปที่เราต่อให้สอดคล้องกัน จากคนแรกจนถึงคนสุดท้าย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการฝึกคิด ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น ฝึกการคิดแก้ไขปัญหาล่วงหน้าและให้เราคิดเชื่อมโยงเรื่องราวต่างให้สอดคล้องกัน และยังฝึกให้เราพูดและอธิบายให้คนอื่นฟังได้รับตามความรู้สึกและความเข้าใจ ของเรา
            การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ การใช้สื่อที่อยู่ใกล้ตัวเด็กช่วยในการเรียนรู้ ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้ มีความตื่นเต้น กระตือรือร้น อยากที่จะเรียนมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการค่อยๆซึมซับความอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ใกล้ตัวเราเข้าไปในตัวเด็ก ซึ่งการเรียนโดยใช้สื่อจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความเข้าใจง่ายขึ้น และเข้าใจอย่างแท้จริง เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ การเรียนโดยใช้สื่อสามารถออกรูปแบบการเรียนได้อย่างหลากหลาย และเข้าใจง่ายขึ้น ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่หน้าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม มีประโยชน์มากกว่าการเรียนรู้คนเดียว เพราะเด็กสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน และเห็นความแตกต่างกันได้อย่างหลากหลายฝึกการคิดค้นหาข้อมูลมาอธิบายให้เพื่อนฟังได้รับทักษะต่างๆมากขึ้น  การเรียนรู้ของเด็กใช้การวาดภาพระบายสี ประกอบการเรียนไปด้วย ทำให้เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้เป็นการฝึกทักษะวิชาศิลปะด้วย  การเรียนรู้จากกิจกรรม โดยการใช้เกมส์เพื่อให้การคิด และสร้างความเข้าใจ โดยสอดแทรกคำถามกระตุ้นการคิด สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ได้ สามารถนำไปประยุกต์และสัมผัสได้โดยภาพประกอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
            กิจกรรมจิตศึกษา เป็นกิจกรรมเริ่มต้นวันใหม่โดยการมอบความรัก ความบริสุทธิ์ของจิตใจให้กับสรรพสิ่งสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เช่น เพื่อน พ่อ แม่ คนที่เรารัก  ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออก ทำให้เรามีสติและสมาธิอยู่กับตัวเราตลอดเวลามากยิ่งขึ้น ฝึกการยืดเส้น คลายเส้น ฝึกกล้ามเนื้อแขนขา เป็นการผ่อนคลาย อารมณ์ และร่างกายของเราไปในตัว ซึ่งช่วยให้เรามีสมองและร่างกายที่พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้ หลังจากนั้น ครูต๋อย  แจกกระดาษ A4 คนละ 1 แผ่น ซึ่งในกระดาษมีตาราง จำนวน  2 ตาราง และให้ผู้เข้าอบรม กำเมล็ดมะค่า ให้เต็มทั้งสองมือ ครูใหญ่ได้ตั้งคำถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า มือข้างไหนที่กำเมล็ดมะค่าได้มากที่สุด  ทุกคนได้ช่วยกันหาคิดหาวิธีการแชร์วิธีคิด ทำให้ได้วิธีแนวการคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ตัวอย่างกิจกรรมที่ครูพรพาทำ ครูพรมีถังใบเล็กๆ 1 ใบ ถามผู้เข้าอบรมว่า ในถังใบนี้มีอะไรอยู่ กำหนด ให้ตั้งคำถามได้ 20 คำถาม มีข้อกำหนดว่า ถามได้สามารถตอบได้แค่ว่าใช่ หรือไม่ใช่เท่านั้น  กิจกรรมนี้เรียนรู้  การตั้งคำถาม  คิดวิเคราะห์ การคาดการณ์ การคิดเชื่อมโยง การสื่อสาร การสรุปความ หลังจากนั้น ครูพรให้เขียนประโยคเกี่ยวกับ ก้อนหิน ให้เป็นเรื่องราว และอ่านประโยคเกี่ยวกับก้อนหิน  สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ ฝึกทักษะการอ่าน วิเคราะห์เนื้อหา  การตีความ  ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยงว่า เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
            การออกแบบการเรียนรู้    โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว  การเรียนรู้ต้องตั้งคำถาม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ ความคิด ลงมือปฏิบัติ และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

กิจกรรม รูปแบบการเรียนรู้
นำ    เปิดเพลงให้เด็กๆฟัง
เนื้อเพลง
บางคราวก็อยากจะฝันบางทีก็อยากจะรู้ใครมีความหมายในใจของเธอ
ใจหนอช่างโหดร้ายมองฉันอย่างเมินเฉยใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน
ก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่งที่รักเธออย่างเปิดเผยไม่เคยได้รับกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่งจะรักไม่รักช่างเธอให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบสุขแบบทุกข์ทุกข์อย่างนี้..ก็พอ
*นี่ตัวเราคงคล้ายดังหมาเห่าเรือบินจนสิ้นใจยังไม่ได้ยล
ไม่กวนใจให้หมองไม่รักไม่ว่าอะไรคิดได้ฝ่ายเดียวก็..พอ
ใจหนอ....หนอ.....ฉันเป็นสุขเหลือเกิน
สำรักความสุขจนล้นต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้นข้างในใครรู้มันช้ำเพียงใด
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบางฉันวอนว่าลมเอ๋ยช่วยพัดผ่านมาทางนี้
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจางที่เหลือไว้ก่อนจะเลือนหายไป ซ้ำ (*)

ชง  ถามเด็กว่าฟังเพลงแล้ว รู้สึกอย่างไร เพราะอะไร  อยากตั้งชื่อเพลงอะไร
เชื่อม  ให้เด็กแยกคำแต่ละคำในเนื้อเพลงว่าอยู่ในพยัญชนะตัวสะกดในแม่ใด อยู่ในไตรยางค์ หมู่ ใด และเขียนอธิบายเนื้อเพลง เป็นรายบุคคล และหลังจากนั้น ให้นำมาแชร์กันเป็นกลุ่ม
ใช้  หลังจากที่แยกคำ พยัญชนะตัวสะกด และไตรยางค์  ช่วยกันตรวจทานเขียนลงในแผนผังความคิด และนำเสนอเป็นกลุ่ม
            การออกแบบการเรียนรู้เอง เป็นการเปลี่ยนรูปแบบและแนวคิดการเรียนการสอนแบบใหม่ ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวผู้เรียน และยังทำให้ผู้เรียนได้ทักษะที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความสนใจและอยากเรียนมากขึ้น รูปแบบการเรียนมีความแปลกใหม่ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีความสุขเหมือนเป็นการทำกิจกรรมและเรียนไปด้วยในตัว
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกตการสอน
วันที่ 14. 2558
ช่วงเช้าของการเปิดเรียนวันแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนตั้งใจทำพิธีหน้าเสาธง หลังจากเลิกแถว นักเรียนทุกคนเข้ามาในห้องเพื่อเริ่มกิจกรรมจิตศึกษา ครูฟ้าให้ นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่ทุกคนประทับใจที่เกิดขึ้นในช่วง 2 เดือน ลงในกระดาษแผ่นเล็ก หลังจากนั้นให้แต่ละคนเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองประทับใจ  สังเกตได้ว่า นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเล่าประสบการณ์ ให้เพื่อนๆฟัง ครูฟ้าให้นักเรียนตั้งคำถามที่ตัวเองสงสัยหลังจากเปิดเรียน นักเรียนถามว่าทำไมถึงได้มาเรียนห้องป.1 ทำไมไม่ได้ไปเรียนห้องป.6เดิม เพราะว่าในช่วงเช้าพี่นักเรียนหาห้องเรียนไม่เจอ ต่อมาช่วงวิชาภาษาไทย ครูแป้งให้นักเรียนเขียนเป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งเอง นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานของตนเองจนเสร็จ แต่มีบางคนที่ทั้งคุยและทำงาน จะมาเร่งทำงานช่วงใกล้หมดเวลา ช่วงวิชาคณิตศาสตร์ ครูฟ้าให้นักเรียนเขียนเป้าหมายวิชา คณิตศาสตร์ และสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใน Quarter นี้ ช่วง Body scan ครูฟ้าให้นักเรียนนอนราบกับพื้นเป็นรูปปลาดาว และเล่าเรื่องราวให้ฟัง ทำให้สมองเกิดความผ่อนคลายให้กับสมองและร่างกายให้มีสมาธิ เพื่อเตรีมพร้อมเรียนในภาคบ่าย รู้สึกได้ว่า ในห้องเงียบมาก หลังจากทำกิจกรรม Body scan เสร็จ วิชา PBL ครูฟ้าได้เปิด คลิป เรื่องอาหารโอชารส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้ดู นักเรียนทุกคนสนใจดูคลิปอย่างตั้งใจ หลังจากดูเสร็จ ครูฟ้าให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่ได้จากการดูคลิป ก่อนที่จะเขียนครูฟ้า ได้ให้นักเรียนช่วยกันทบทวนสิ่งที่ได้ดูในคลิปเป็นแนวทางในการเขียน ทุกคนต่างช่วยแชร์สิ่งที่ได้ดูอย่างตั้งใจ วิชาพละ ครูฟ้ามีเกมส์ให้นักเรียนเล่น คือ เป็ดชิงรัง และวิ่งสามขาสังเกตได้ว่านักเรียนทุกคนต่างเล่นเกมส์ ด้วยความสนุกสนาน หลังเลิกเรียน ประชุมหลังเปิดภาคเรียนวันแรก เรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเปิดเทอม โดยในทุกชั้นเรียน แชร์เหตุการณ์ที่ประทับใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นให้ ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง


วันที่ 15 พฤษภาคม พ. 2558
กิจกรรมจิตศึกษาในช่วงเช้า ครูฟ้าแจกไม้ไอติมให้นักเรียนคนละ 1 ไม้ ให้เขียน เลขที่ และวาดรูปที่แสดงตัวตนของแต่ละคน ลงในไม้ไอติม พร้อมทั้งบอกเหตุผลให้เพื่อนฟังซึ่งแต่ละคนได้วาดสิ่งที่ตัวเองชอบ และวาดตามจินตนาการอย่างหลากหลายนักเรียนวาดภาพตกแต่งได้อย่างสวยงามทุกคน ซึ่งการวาดภาพแสดงตัวตนลงในไม้ไอติมเป็นการทำงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำเอาไม้ไอติมที่นักเรียนทำ มาเป็นไม้จับฉลาก เป็นการย้นระยะเวลา ในการทำหมายเลขกระดาษ และการใช้ไม้ไอติมสามารถเก็บรักษาได้นานอีกด้วย  วิชาภาษาไทยครูแป้งให้นักเรียนเขียนความรู้ที่ได้ตั้งแต่อนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยเขียนเป็นแผนที่ความคิด วิชาภาษาอังกฤษครูสังข์ ในชั่วโมงสอนชั่วโมงแรกครูสังข์เปิดเพลงให้ฟังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและผ่อนคลาย และเล่นเกมส์ต่อคำศัพท์ เห็นได้ว่านักเรียนไม่ตั้งใจทำกิจกรรมคุยกันไม่สนใจที่คุรครูสอน ช่วงวิชาคณิตศาสตร์ครูฟ้าให้เขียนสิ่งที่เราเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์  ช่วงบ่ายหลังจากทำกิจกรรม Body scan เสร็จ นักเรียนได้เขียน อยากเรียนรู้ อะไรใน Quarter นี้ หลังจากนั้น นักเรียนนั่งวงกลม ทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้ ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทบทวน บทเรียนที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาซึ่งในบางครั้งนักเรียนอาจจะลืม คุณครูจึงช่วยทบทวนให้โดยตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ และเล่าให้เพื่อนฟัง เป็นการทบทวนไปในตัว
1 ความคิดเห็น: